skip navigation

Synchronized Skating

Special Synchronized Skating Event with Paula Wagener

Palm Beach Pearls Synchronized Skating Team